Back to Data & Privacy

Privacy Policy

Privacy policy for recruitment using Teamtailor

EN: Privacy policy for recruitment using Teamtailor

I. Personal Data Controller

Luminor Group (further also “we”, “our” or “us”, “Luminor”) is committed to protecting the privacy of all individuals when processing personal data. Processing personal data by Luminor is subject to EU General Data Protection Regulation (GDPR) and applicable national laws. This policy describes specifically how we collect, share, and protect personal data in recruitment process. 

When you participate in a selection for a position in a Luminor organization, the Luminor unit offering the job position becomes the controller of the personal data which you provide and/or which is legally obtained from third parties.

You may find contact details of all Luminor entities on our websites: www.luminor.ee; www.luminor.lv and www.luminor.lt

II. Processing of Personal Data

We process your personal data in the first instance on the basis of your express consent (Section 6 (1) (a) of the GDPR) for the purpose of assessing the suitability of your application, organizing the selection process and informing you about other recruitment opportunities.

You can withdraw your express consent at any time on the recruitment platform or by notifying Luminor separately in writing.

We may also process your personal data on the following grounds:
 • the need to take certain measures before signing the employment contract on the basis of your application when you are selected (Section 6 (1) (b) of the GDPR); 
 • in compliance with the requirements established by legal acts (Section 6 (1) (c) of the GDPR)
 • where Luminor has a legitimate interest in assessing your suitability for the position you are seeking and to avoid any conflict of interest (Section 6 (1) (f) of the GDPR). 

Luminor will retain your personal data for 6 months from the date of receipt, unless Luminor employs you, or you individually agree to Luminor retain your data for an extended period of time in order to invite you to participate in future selections.

We collect your personal data primarily by you submitting it to us directly, but we may also obtain it from third parties (e.g. LinkedIn or similar professional social networking platforms, referrals, public registries and other sources).

Due to the centralized management of the selection process, Luminor may disclose your personal data to other companies in the Luminor Group. In the cases provided for by law, the selection of top managers may require the approval of the supervisory authorities, in which case we will have to provide personal data to such authorities. Because Luminor uses TeamTailor's candidate selection platform, owned by Teamtailor AB, to simplify the selection process, Teamtailor AB and its subcontractors may have access to candidates' personal data when providing their services. Teamtailor AB, acts as a data controller for Luminor.

III. Your rights

You have:

 • the right to access the personal data Luminor processes about you. Upon your request we shall:
  • confirm as to whether or not personal data relating to you are being processed and provide information as to the purposes of the processing, the categories of personal data concerned, and the recipients or categories of recipients to whom the personal data are disclosed
  • disclose to you your personal data processed by Luminor and any available information as to their source
  • explain you the logic involved in any (if any) automated processing of personal data
 • the right to request Luminor to rectify any inaccurate personal data;
 • when processing of personal data is based on consent, the right to withdraw consent at any time, without affecting the lawfulness of processing based on consent before its withdrawal;
 • the right to receive the personal data processed in a structured, commonly used and machine-readable format and have the right to transmit the personal data to another controller under certain conditions. This right is limited to:
  • personal data provided by you;
  • information which is not contrary to the principles of confidentiality and non-disclosure of commercial or professional secrets. 
 • under certain circumstances, you shall have the right to request erasure or restriction of processing of the personal data;
 • the right to object to the processing of the personal data for specific purposes and under certain conditions;
 • you also have a right to lodge a complaint with a supervisory authority – in Estonia to the Data Protection Inspectorate (website: www.aki.ee); in Lithuania to the State Data Protection Inspectorate (website: https://www.ada.lt/); in Latvia to the Data State Inspectorate (website: http://www.dvi.gov.lv/lv/).

IV. Use of Cookies on TeamTailor platform

When users use TeamTailor platform, information about the usage may be stored as cookies. Cookies are passive text files that are stored in the internet browser on the User’s device, such as computer, mobile phone or tablet, when using the Service. We use cookies to improve the user’s usage of the platform and to gather information about, for example, statistics about the usage of the platform. This is done to secure, maintain and improve the platform. The information that is collected through the cookies can in some instances be personal data and is, in such instances, regulated by our Cookie Policy.

Users can at any time disable the use of cookies by changing the local settings in their devices. Disabling of cookies can affect the experience of the platform, for example disabling some functions.

V. Changes

We have the right to, at any time, make changes or additions to this privacy policy. The latest version of the privacy policy will always be available on TeamTailor platform. A new version is considered communicated to the users when the user has either received an email informing the user of the new version (using the e-mail stated by the user in connection to the use of the platform) or when the user is otherwise informed of the new privacy policy version.

VI. Further questions?

Should you have any further questions about the processing of your personal data, please contact: 

 Data protection officer in Lithuania dataprotectionLT@luminorgroup.com 
 Data protection officer in Latvia 
dataprotectionLV@luminorgroup.com 
 Data protection officer in Estonia dataprotectionEE@luminorgroup.com.

 

 

LT: Privatumo politika įdarbinant naudojant „Teamtailor“

I. Asmens duomenų valdytojas

„Luminor Grupė“(toliau taip pat „mes“, „mūsų“, “Luminor”) yra įsipareigojusi saugoti visų asmenų privatumą tvarkant asmens duomenis. Asmens duomenis mes tvarkome pagal ES bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR) ir taikomus nacionalinius įstatymus. Ši politika aprašo, kaip mes renkame, dalijamės ir saugome asmens duomenis įdarbinimo proceso metu.

Jums dalyvaujant atrankoje dėl pareigybės „Luminor“ organizacijoje, „Luminor“ padalinys siūlantis darbo poziciją tampa jūsų pateiktų ir/ar teisėtai iš trečių šalių gautų asmens duomenų valdytoju. 

„Luminor“ padalinių kontaktinė informacija yra skelbiama mūsų tinklapiuose:  www.luminor.ee; www.luminor.lv and www.luminor.lt

II. Asmens duomenų tvarkymas

Jūsų asmens duomenis visų pirma tvarkome jūsų išreikšto sutikimo pagrindu (BDAR 6 str. 1 d. (a)) tikslu įvertinti jūsų kandidatūros tinkamumą, organizuoti atrankos procesą, taip pat informuoti jus apie kitas įdarbinimo galimybes.

Išreikštą sutikimą, bet kuriuo metu galite atšaukti įdarbinimo platformoje arba atskirai raštu informuojant „Luminor“.

Taip pat jūsų asmens duomenis galime tvarkyti šiais pagrindais:
 • dėl poreikio imtis tam tikrų priemonių iki darbo sutarties pasirašymo jūsų prašymo pagrindu, kuomet esate atrenkamas (BDAR 6 str. 1 d. b)); 
 • vykdant teisės aktuose nustatytus reikalavimus (BDAR 6 str. 1 d. c));
 • esant teisėtam „Luminor“  interesui įvertinti jūsų tinkamumą pageidaujamai pareigybei užimti ir išvengti bet kokių interesų konfliktų (BDAR 6 str. 1 d. f)).  

„Luminor“ saugo jūsų asmens duomenis 6 mėnesius nuo jų gavimo, nebent „Luminor“ jus įdarbintų, arba jūs atskirai sutiktumėte „Luminor“ saugoti jūsų duomenis ilgesnį laikotarpį norint pakviesti jus dalyvauti atrankose ateityje.

Jūsų asmens duomenis renkame visų pirma jums juos pateikiant mums tiesiogiai, tačiau taip pat galime juos gauti iš trečiųjų šalių (pvz. „LinkedIn“ ar panašios profesinio pobūdžio socialinių tinklų platformos, rekomenduojantys asmenys, vieši registrai ir kiti šaltiniai).

Dėl centralizuoto atrankų proceso valdymo „Luminor“ jūsų asmens duomenys gali būti atskleisti kitoms „Luminor Grupės“ įmonėms. Teisės aktų numatytais atvejais atrenkant aukščiausio lygio vadovus gali būti reikalinga gauti priežiūros institucijų pritarimą – tokiais atvejais asmens duomenis turėsime pateikti tokioms institucijoms. Kadangi siekdamas supaprastinti atrankos procesą, „Luminor“ taiko „TeamTailor“ kandidatų atrankos platformą, priklausančią Teamtailor AB, todėl teikdama savo paslaugas, Teamtailor AB ir jos subrangovai gali turėti prieigą prie kandidatų asmens duomenų. Teamtailor AB, veikia kaip „Luminor“ duomenų tvarkytojas.

III. Jūsų teisės

Jūs turite:

 • teisę turėti prieigą prie savo asmens duomenų, kuriuos turi „Luminor“ organizacija. Jūsų prašymu, mes:
  • patvirtinsime, ar yra tvarkomi jūsų asmens duomenys, ir suteiksime informaciją apie atitinkamų asmens duomenų tvarkymą, kategorijas bei gavėjus arba gavėjų kategorijas, kuriems yra atskleidžiami tokie asmens duomenys
  • atskleisime jums, kokius jūsų asmens duomenis turi „Luminor“, bei pateiksime visą turimą informaciją apie jų šaltinius
  • Paaiškinsime, kokiu principu yra atliekamas bet koks automatinis (jeigu vykdomas) jūsų asmens duomenų tvarkymas
 • teisę reikalauti, kad „Luminor“ ištaisytų bet kokius netikslius jūsų asmens duomenis;
 • tvarkant asmens duomenis sutikimo pagrindu, teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą, tačiau tai neturi poveikio iki sutikimo atšaukimo vykdyto duomenų tvarkymo teisėtumui;
 • teisę gauti tvarkomus asmens duomenis struktūrizuotu, bendrai naudojamu skaitmeniniu formatu, ir teisę esant tam tikroms sąlygoms persiųsti asmens duomenis kitam duomenų valdytojui. Ši teisė apsiriboja:
  • jūsų pateiktais asmens duomenimis;
  • informacija, kuri neprieštarauja konfidencialumo principams ir komercinių ar profesinių paslapčių neatskleidimo principams. 
 • esant tam tikroms aplinkybėms, jūs turite teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis ar apriboti jų tvarkymą.
 • teisę prieštarauti asmens duomenų tvarkymui konkrečiais tikslais ir tam tikromis aplinkybėmis;
 • jūs taip pat turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai - Estijoje Duomenų apsaugos inspekcijai (tinklapis: www.aki.ee); Lietuvoje Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (tinklapis: https://www.ada.lt/); Latvijoje Valstybinei duomenų inspekcijai (tinklapis: http://www.dvi.gov.lv/lv/).

IV. „Slapukų“ naudojimas Teamtailor platformoje

Kai vartotojai naudojasi „TeamTailor“ platforma, informacija apie naudojimą gali būti saugoma kaip slapukai. Slapukai yra pasyvūs tekstiniai failai, kurie, naudojantis Paslauga, yra saugomi Vartotojo įrenginio interneto naršyklėje, pavyzdžiui, kompiuteryje, mobiliajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje. Mes naudojame slapukus tam, kad patobulintume vartotojo naudojimąsi platforma ir rinktume informaciją, pavyzdžiui, apie platformos naudojimo statistiką. Tai daroma siekiant apsaugoti, prižiūrėti ir patobulinti platformą. Informacija, kuri renkama naudojant slapukus, kai kuriais atvejais gali būti asmens duomenys ir tokiais atvejais yra reglamentuojama mūsų slapukų politikos.

Vartotojai gali bet kuriuo metu išjungti slapukų naudojimą pakeisdami vietinius savo įrenginių nustatymus. Slapukų išjungimas gali paveikti platformos patirtį, pavyzdžiui, išjungti kai kurias funkcijas.

V. Pasikeitimai

Mes turime teisę bet kuriuo metu pakeisti ar papildyti šią privatumo politiką. Naujausią privatumo politikos versiją visada bus galima rasti „TeamTailor“ platformoje. Laikoma, kad nauja versija vartotojams perduodama tada, kai vartotojas gauna el. laišką, kuriame vartotojui pranešama apie naują versiją (naudojant vartotojo nurodytą el. laišką, susijusį su naudojimusi platforma), arba kai vartotojas kitaip informuojamas apie naują privatumo politikos versiją.

VI. Turite daugiau klausimų? 

Jeigu turite klausimų apie jūsų asmens duomenų tvarkymą, prašome kreiptis į: 

 Duomenų apsaugos pareigūną Lietuvoje dataprotectionLT@luminorgroup.com 
 Duomenų apsaugos pareigūną Latvijoje  
dataprotectionLV@luminorgroup.com 
 Duomenų apsaugos pareigūną Estijoje dataprotectionLT@luminorgroup.com

 


LV: Privātuma politika pieņemšanai darbā, izmantojot Teamtailor

I. Personas datu pārzinis

Luminor Grupa (turpmāk arī “mēs”, “mūsu” vai “mūs”, “Luminor”) ir apņēmušies aizsargāt visu personu privātumu, apstrādājot personas datus. Luminor veikto personas datu apstrādi reglamentē ES Vispārīgā datu aizsardzības regula (VDAR) un piemērojamie valsts tiesību akti. Šajā politikā aprakstīts, kā konkrēti mēs vācam, koplietojam un aizsargājam personas datus darbā pieņemšanas procesa laikā. 

Kad jūs piedalāties atlasē uz amatu Luminor organizācijā, Luminor struktūrvienība, kura piedāvā darbavietu, kļūst par pārzini personas datiem, kurus jūs sniedzat un/vai kuri tiek likumīgi iegūti no trešajām personām.

Visu Luminor struktūrvienību kontaktinformācija ir atrodama mūsu tīmekļa vietnēs: www.luminor.ee; www.luminor.lv un www.luminor.lt

II. Personas datu apstrāde

Mēs apstrādājam jūsu personas datus, pirmkārt, uz jūsu nepārprotamas piekrišanas pamata (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts), lai novērtētu jūsu pieteikuma piemērotību, organizētu atlases procesu un informētu jūs par citām darbā pieņemšanas iespējām.

Jūs varat jebkurā laikā atsaukt savu nepārprotamo piekrišanu darbā pieņemšanas platformā vai atsevišķi rakstveidā par to paziņojot Luminor.

Mēs varam arī apstrādāt jūsu personas datus uz šāda pamata:
 • nepieciešamība veikt konkrētus pasākumus pirms darba līguma parakstīšanas, pamatojoties uz jūsu pieteikumu, ja atlases laikā esat izvēlēti (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts); 
 • saskaņā ar tiesību aktos noteiktajām prasībām (VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts);
 • ja Luminor ir likumīgas intereses novērtēt jūsu piemērotību amatam, kuram esat pieteikušies, un, lai izvairītos no jebkura interešu konflikta (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts).  

Luminor saglabās jūsu personas datus 6 mēnešus no saņemšanas datuma, ja vien Luminor jūs nepieņem darbā vai jūs individuāli nepiekrītat, ka Luminor saglabā jūsu datus ilgāku laika periodu, lai uzaicinātu jūs piedalīties turpmākās atlasēs.

Mēs iegūstam jūsu personas datus galvenokārt, kad jūs tos mums tieši iesniedzat, bet varam tos iegūt arī no trešajām personām (piemēram, LinkedIn vai līdzīgām profesionālajām sociālo tīklu platformām, atsauksmēm, valsts reģistriem un citiem avotiem).

Tā kā atlases process tiek pārvaldīts centralizēti, Luminor var izpaust jūsu personas datus citiem Luminor Grupas uzņēmumiem. Tiesību aktos noteiktajos gadījumos augstākā līmeņa vadītāju atlasei var būt nepieciešama uzraudzības iestāžu atļauja, tādā gadījumā mums būs jāsniedz personas dati šādām iestādēm. Tā kā Luminor izmanto TeamTailor kandidātu atlases platformu, kuras īpašnieks ir Teamtailor AB, lai vienkāršotu atlases procesu, Teamtailor AB un šī uzņēmuma apakšuzņēmumiem var būt piekļuve kandidātu personas datiem, sniedzot pakalpojumus. Teamtailor AB rīkojas kā datu pārzinis Luminor labā.

III. Jūsu tiesības

Jums ir:

 • tiesības piekļūt personas datiem, kas par jums ir Luminor rīcībā. Pēc pieprasījuma mēs:
  • apstiprinām, vai ar jums saistīti personas dati tiek vai netiek apstrādāti, un sniedzam informāciju par apstrādes mērķiem, par attiecīgajām personas datu kategorijām un saņēmējiem vai saņēmēju kategorijām, kam personas dati ir izpausti,
  • izpaužam jums Luminor rīcībā esošos jūsu personas datus un jebkuru pieejamo informāciju par to avotiem,
  • paskaidrojam jums loģiku, kas ir iesaistīta jebkādā personas datu automātiskā apstrādē (ja tāda notiek).
 • tiesības pieprasīt Luminor labot jebkādus neprecīzus personas datus;
 • ja personas datu apstrāde ir balstīta uz piekrišanu, tiesības jebkurā laikā atsaukt piekrišanu, neietekmējot apstrādes likumību, kas ir pamatota uz piekrišanu pirms tās atsaukšanas;
 • tiesības saņemt apstrādātos personas datus strukturētā, parasti izmantotā un mašīnlasāmā formātā, un ir tiesības nodot personas datus citam pārzinim atbilstoši konkrētiem nosacījumiem. Tiesības aprobežojas ar:
  • jūsu sniegtajiem personas datiem;
  • informāciju, kura nav pretrunā ar konfidencialitātes un komercnoslēpumu un profesionālo noslēpumu neizpaušanas principiem. 
 • konkrētos apstākļos jums ir tiesības pieprasīt personas datu dzēšanu vai apstrādes ierobežošanu;
 • tiesības iebilst pret personas datu apstrādi konkrētiem mērķiem un atbilstoši konkrētiem nosacījumiem;
 • jums ir arī tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – Igaunijā Datu aizsardzības inspekcijai (tīmekļa vietne: www.aki.ee); Lietuvā Valsts Datu aizsardzības inspekcijai (tīmekļa vietne: https://www.ada.lt/); Latvijā Datu valsts inspekcijai (tīmekļa vietne: http://www.dvi.gov.lv/lv/).

IV. Sīkdatņu izmantošana TeamTailor platformā

Kad lietotāji izmanto TeamTailor platformu, informācija par tās izmantošanu var tikt uzglabāta sīkdatņu veidā. Sīkdatnes ir pasīvi teksta faili, kas tiek glabāti interneta pārlūkprogrammā Lietotāja ierīcē, piemēram, datorā, mobilajā tālrunī vai planšetē, kad Pakalpojums tiek izmantots. Mēs izmantojam sīkdatnes, lai uzlabotu lietotāja spēju izmantot platformu un iegūtu informāciju, piemēram, par statistiku attiecībā uz platformas izmantošanu. Tas tiek veikts, lai nodrošinātu, uzturētu un uzlabotu platformu. Informācija, kas tiek iegūta, izmantojot sīkdatnes, dažos gadījumos var būt personas dati, un šādos gadījumos to regulē mūsu Sīkdatņu politika.

Jebkurā laikā lietotāji var atspējot sīkdatņu izmantošanu, mainot vietējos iestatījumus ierīcē. Sīkdatņu atspējošana var ietekmēt platformas lietošanas pieredzi, piemēram, var atspējot kādas funkcijas.

V. Izmaiņas

Mums ir tiesības jebkurā laikā veikt šīs privātuma politikas izmaiņas vai papildinājumus. Jaunākā privātuma politikas versija būs vienmēr pieejama TeamTailor platformā. Jauna versija tiek uzskatīta par paziņotu lietotājiem, kad lietotājs ir vai nu saņēmis e-pastu, kurā tiek informēts par jauno versiju (izmantojot e-pastu, kuru lietotājs norādījis saistībā ar platformas izmantošanu), vai tad, kad lietotājs ir citādi informēts par jauno privātuma politikas versiju.

VI. Ir vēl citi jautājumi?

Jebkuru turpmāku jautājumu gadījumā par jūsu personas datu apstrādi lūdzam sazināties: 

 Datu aizsardzības speciālists Lietuvā dataprotectionLT@luminorgroup.com 
 Datu aizsardzības speciālists Latvijā 
dataprotectionLV@luminorgroup.com 
 Datu aizsardzības speciālists Igaunijā dataprotectionEE@luminorgroup.com.

 

EE: Isikuandmete kaitse põhimõtted Teamtailori vahendusel värbamisel

I. Isikuandmete vastutav töötleja

Luminori kontsern (edaspidi ka „meie“ või „Luminor“) kohustub kaitsma isikuandmete töötlemisel kõikide isikute eraelu puutumatust. Isikandmete töötlemist Luminoris reguleerivad ELi isikuandmete kaitse üldmäärus ning kohaldatavad riiklikud õigusaktid. Nendes põhimõtetes kirjeldatakse üksikasjalikult, kuidas me kogume, jagame ja kaitseme värbamisprotsessi käigus isikuandmeid.

Kui te kandideerite Luminori organisatsiooni tööle, on töökohta pakkuv üksus teie esitatavate ja/või kolmandatelt isikutelt seaduslikult hangitavate isikuandmete vastutav töötleja.

Luminori üksuste kontaktandmed on avaldatud meie veebisaitidel: www.luminor.ee; www.luminor.lv ja www.luminor.lt.

II. Isikuandmete töötlemine

Me töötleme teie isikuandmeid esmajoones teie selgesõnalise nõusoleku alusel (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a), et hinnata teie taotluse sobivust, organiseerida valikuprotsessi ja teavitada teid muudest kandideerimisvõimalustest.

Te võite igal ajal oma selgesõnalise nõusoleku tagasi võtta kas värbamisplatvormil või teavitades sellest Luminori eraldi kirjalikus vormis.

Lisaks võime töödelda teie isikuandmeid järgmistel alustel:
 • vajadus võtta enne töölepingu sõlmimist teie taotluse põhjal teatud meetmeid, kui te osutute valituks (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b);
 • õigusaktidega sätestatud kohustuste täitmine (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt c);
 • Luminori õigustatud huvi hinnata teie sobivust ametikohale, kuhu olete kandideerinud, ja ära hoida huvide konflikte (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f).

Luminor säilitab teie isikuandmeid kuue kuu jooksul alates nende saamisest, välja arvatud juhul, kui Luminor võtab teid tööle või kui te annate Luminorile individuaalse nõusoleku oma andmete säilitamiseks pikema perioodi vältel, et saada tulevastel konkurssidel osalemise kutseid.

Me kogume teie isikuandmeid ennekõike otse teilt, kuid me võime neid hankida ka kolmandatelt isikutelt (nt LinkedInist või sarnastest töövaldkonna sotsiaalvõrgustikest, soovituskirjadest, avalikest registritest ja muudest allikatest).

Kuna valikuprotsessi hallatakse keskselt, võib Luminor jagada teie isikuandmeid teiste Luminori kontserni kuuluvate ettevõtetega. Seadusega sätestatud juhtudel võib kõrgema astme juhtide värbamisel olla vaja järelevalveasutuste nõusolekut. Sellisel juhul tuleb meil esitada nendele asutustele isikuandmeid. Kuna Luminor kasutab värbamise lihtsustamiseks Teamtailor AB-le kuuluvat Teamtailori kandidaatide valimise platvormi, võib Teamtailor AB ja selle alltöövõtjad pääseda teenuste osutamise ajal ligi kandidaatide isikuandmetele. Teamtailor AB tegutseb Luminori vastutava töötlejana.

III. Teie õigused

Teil on:

 • õigus tutvuda isikuandmetega, mida Luminor teie kohta töötleb. Teie taotluse alusel:
  • kinnitame, kas teiega seotud isikuandmeid töödeldakse või mitte, ning anname teavet töötlemise eesmärkide, asjaomaste isikuandmete kategooriate ning isikuandmete saajate või nende saajate kategooriate kohta;
  • avaldame teile, milliseid teie isikuandmeid Luminor töötleb, ja olemasolevat teavet nende allika kohta;
  • selgitame teile isikuandmete töötlemise automaatse töötlemise põhimõtteid (nende olemasolul).
 • õigus taotleda meilt ebatäpsete isikuandmete parandamist;
 • kui isikuandmete töötlemine põhineb nõusolekul, õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta, ilma et see mõjutaks sellise andmetöötluse seaduslikkust, mis on toimunud enne nõusoleku tagasivõtmist;
 • õigus saada töödeldud isikuandmeid struktureeritud, üldkasutatavas ja masinloetavas vormingus ning õigus edastada isikuandmeid teatavatel tingimustel teisele vastutavale töötlejale. See õigus kehtib üksnes:
  • teie esitatud isikuandmete suhtes;
  • teabe suhtes, mis ei ole vastuolus äri- või kutsesaladuste konfidentsiaalsuse ja avalikustamise keelu põhimõtetega.
 • teatud asjaoludel on teil õigus taotleda isikuandmete kustutamist või nende töötlemise piiramist;
 • õigus esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele konkreetsetel eesmärkidel ja teatud tingimustel;
 • teil on ka õigus esitada kaebus järelevalveasutusele – Eestis Andmekaitse Inspektsioon (veebisait www.aki.ee), Leedus riigi andmekaitseinspektsioon (veebisait https://www.ada.lt/) ja Lätis riiklik andmekaitseinspektsioon (veebisait http://www.dvi.gov.lv/lv/).

IV. Küpsiste kasutamine Teamtailori platvormil

Kui kasutajad kasutavad Teamtailori platvormi, võidakse selle kasutamise kohta käivat teavet säilitada küpsistena. Küpsised on passiivsed tekstifailid, mida säilitatakse teenuse kasutamise korral kasutaja seadme, näiteks arvuti, mobiiltelefoni või tahvelarvuti, veebilehitsejas. Me kasutame küpsiseid, et parandada platvormi kasutamise kogemust ja koguda teavet näiteks platvormi kasutamise statistika kohta. Selle eesmärk on platvormi turvata, hallata ja parandada. Küpsiste abil kogutav teave võib mõnel juhul hõlmata isikuandmeid ja sellisel juhul on see reguleeritud meie küpsiste kasutamise põhimõtetega.

Kasutajad võivad igal ajal küpsiste kasutamise keelata, muutes oma seadmete seadeid. Küpsiste keelamine võib mõjutada platvormi kasutamise kogemust, näiteks võib see mõne funktsiooni välja lülitada.

V. Muudatused

Meil on õigus neid isikuandmete kaitse põhimõtteid igal ajal muuta või täiendada. Isikuandmete kaitse põhimõtete uusim versioon on alati saadaval Teamtailori platvormil. Uus versioon loetakse kasutajatele teatavaks tehtuks, kui kasutaja on saanud kas e-kirja, milles antakse talle uuest versioonist teada (kasutades e-posti aadressi, mille on kasutaja platvormi kasutamisega seoses esitanud), või kui kasutajat on isikuandmete kaitse põhimõtete uuest versioonist muul viisil teavitatud.

VI. Lisateave

Kui teil on lisaküsimusi oma isikuandmete töötlemise kohta, võtke ühendust järgmise isikuga:

 Andmekaitseametnik Leedus dataprotectionLT@luminorgroup.com
 Andmekaitseametnik Lätis dataprotectionLV@luminorgroup.com
 Andmekaitseametnik Eestis dataprotectionEE@luminorgroup.com.


Already working at Luminor Group?

Let’s recruit together and find your next colleague.

Teamtailor

Career site by Teamtailor